AB SYSTEMS : Alarmbeveiliging | Toegangscontrole | Branddetectie | Camerabewaking

Home Contact Praktische info
Ab Systems | Alarmbeveiliging Alarmbeveiliging
Ab Systems | Toegangscontrole Toegangscontrole
Ab Systems | Video- en parlofonie Video & Parlofonie
Ab Systems | Branddetectie Branddetectie
Ab Systems | Camerabewaking Camerabewaking

Ab Systems | Promoties
PREMIE VOOR BEVEILIGING VAN UW WONING / GEBOUW
Alarmbeveiliging

 
170
nu € 690
................................................
Bekijk alle promotiesAb Systems | Aanvraag info

      Wilt u documentatie ontvangen?
      Neem contact met ons op
      of vul dit formulier inAlgemene verkoopsvoorwaarden

Art. 1 : Ontstaan van het contract

Het contract wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer, na ontvangst van een order van een klant, een schriftelijke bevestiging werd verzonden of zonder schriftelijke bevestiging het order uitgevoerd werd.  Het voorwerp van de bestelling zal aangeduid worden in de bevestiging van het order van de klant; de verbintenissen van AB SYSTEMS zijn beperkt tot de aanduiding voortkomend in de orderbevestiging.

Mogelijke afwijkingen en uitbreidingen van de orderbevestiging, die door de klant naderhand kunnen gevraagd worden, dienen schriftelijk bevestigd te worden en door AB SYSTEMS aanvaard te worden.  Indien binnen de acht dagen geen schriftelijke aanmaning AB SYSTEMS heeft bereikt, worden de voorwaarden van de orderbevestiging geacht door de klant te zijn aanvaard.

Art. 2 : Prijzen

Alle prijzen die vermeld worden zijn exclusief BTW, rechten en taksen.  De toe te passen rechten en taksen worden slechts ten titel van inlichting opgegeven en zijn zonder verbintenis, de rechten en taksen door de koper te dragen, zullen steeds zijn van toepassing op het ogenblik van de facturatie.

Art. 3 : Recht van intellectuele eigendom

Gebruiksinstructies, catalogi, studies, tekeningen, plannen, schema’s, ontwerpen en documenten van alle aard die door AB SYSTEMS aan de klant werden overhandigd of toegezonden zijn zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.  Zij mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet worden gereproduceerd.  Het verstrekken van de documenten wordt bij wijze van inlichting gedaan zonder enige verbintenis.  Het kan in geen enkel opzicht onze aansprakelijkheid verbinden.

Art. 4 : Levering

Alle leveringstermijnen zijn opgegeven bij benadering.  Laattijdige levering geeft nimmer recht op schadevergoeding noch op verbreken of ontbinden van het contract.  Een levering die niet kan uitgevoerd worden wegens overmacht of door toedoen van de leverancier van de verkoper geeft de koper geen recht op een schadevergoeding.

Alle goederen worden verzonden op risico van de koper, zelfs bij franco-verzending.

De verkoper behoudt zich het recht voor om wanneer hij het nuttig acht zelfs tijdens de uitvoering van het contract waarborgen te eisen.

Om het even welke bezwaren, terugzending van goederen, moeten schriftelijk gesteld worden.   Vanaf de zesde dag na de levering zullen zij niet meer aanvaard worden.

Behoudens tegenbewijs met geschriften geldt de factuurdatum als datum van levering.

Bij gebreke van schriftelijk bezwaar of klacht binnen de 5 dagen na de levering worden alle zichtbare gebreken gedekt door de levering.

Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs, interesten en eventuele kosten.  Intussen is het de koper, afnemer, opdrachtgever verboden zaken te verhuren, verkopen, exporteren of te verpanden of er op welke wijze ook over te beschikken en er enige verandering aan te brengen die er de waarde van zouden verminderen.  De schending van huidige clausule maakt artikel 491 uit het Strafwetboek van toepassing.

Art. 5 : Waarborg

 1. De waarborg door AB SYSTEMS verleend, beperkt zich tot de kosteloze herstelling of vervanging (zo zij dit noodzakelijk acht) van alle geleverde stukken die defect bevonden worden tijdens de periode waarin de waarborg geldt en dit voor zover het defect het gevolg is van een foutief ontwerp, gebrekkig materiaal of slecht vakmanschap.

 2. De waarborgperiode begint vanaf de factuurdatum van het goed.

  De herstelde of vervangen stukken worden in dezelfde mate gedekt als de oorspronkelijke uitrusting, doch slechts voor het verstrijken van de waarbrog verleend voor de oorspronkelijke uitrusting.

  Deze waarborg dekt eveneens de werkuren van het personeel van AB SYSTEMS dat belast wordt met het vervangen van de defecte stukken.

 3. De waarborg dekt niet de werkuren van het personeel van AB SYSTEMS, de herstelling of vervanging van defecte stukken indien het defect het gevolg is van onjuiste en onoordeelkundige behandeling, van herstelling die niet door AB SYSTEMS of haar pesoneel werd uitgevoerd, of van alle andere oorzaken die vreemd zijn aan het ontwerp of aan de aangewende materialen bv defect in het kabelnet, onjuiste netspanning, te grote vochtigheidsgraad, schadelijke dampen, bliksem, brand, bominslag, enz…..  Deze opsomming is niet limitatief.

 4. Tijdens de waarborgperiode zal AB SYSTEMS het recht hebben de werking van de uitrusting te inspecteren, mits voorafgaande toestemming van de koper die AB SYSTEMS alle redelijke faciliteiten en inlichtingen zal verstrekken nodig tot het uitvoeren van deze inspecties.

AB SYSTEMS garandeert dat de door haar geleverde materialen en uitrustingen die nodig zijn tot uitvoering van het contract van de beste kwaliteit zullen zijn en beantwoorden aan de vastgestelde normen ter zake.

Het verstrekte garantie – certificaat vermeldt de waarborgperiode.  Tenzij anders schriftelijk overeengekomen kan zonder overhandiging van dit certificaat de klant geen aanspraak maken op de garantie.

Art. 6 : Aansprakelijkheid na de levering

AB SYSTEMS zal in geen geval aansprakelijk zijn anders dan vermeld in artikel 5 §1 van deze algemene voorwaarden.  Aansprakelijkheid, van welke aard ook, die verder gaat dan de verplichtingen onder artikel 5 §1 vermeld, alsook aansprakelijkheid van gevolgschade, is aldus uitdrukkelijk uitgesloten.

Zo kan AB SYSTEMS in geen geval aansprakelijk worden gesteld:

 • Voor financiële, commerciële of enige andere schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door het gebruik of de werking van het product, systeem of installatie, ook niet als deze tijdens de waarborgperiode ontstaat;
 • Voor schade die wordt veroorzaakt, zowel door een gebrek in het product, systeem of installatie, als door de schuld van het slachtoffer zelf of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is.  Wordt onder andere als schuldig aanzien: elk gebruik dat niet in overeenstemming is met een normaal oordeelkundig gebruik of in strijd is met de handleiding of gegeven waarschuwingen;
 • Voor schade die optreedt na doorverkoop van het product, systeem of installatie, na verwerking ervan in een ander geheel, of na omvorming ervan.

De klant verbindt er zich toe de apparatuur regelmatig te testen op de goede werking en AB SYSTEMS onmiddellijk in te lichten bij defect.

De klant verbindt er zich toe AB SYSTEMS te vrijwaren voor elke aanspraak die derden met betrekking tot de in dit artikel vermelde schade tegen AB SYTEMS mocht instellen.

Art. 7 : Betalingsvoorwaarden

Facturen zijn contant betaalbaar behoudens gestelde vervaldag.  Vanaf deze data (één van beide) leveren zij een intrest op van 1 % per onverdeelde maand, die van rechtswege verschuldigd is zonder ingebrekestelling.  Bij onverantwoorde niet-betaling op de vervaldag van de facturen ten gevolge van nalatigheid, onwil of kwaadaardigheid zal het bedrag ervan ambtshalve en zonder ingebrekestelling met 10 % verhoogd worden met een minimum van 100 euro en bij wijze van conventioneel strafbeding, als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten.  Alle verschuldigde sommen zijn niet overdraagbaar.  Op alle contracten is enkel de Belgische wet van toepassing.  Wissels of aanvaarde effecten brengen geen verzaking aan deze beide clausules mede.  Welke ook de voorwaarde van de andere partij mogen zijn, deze voorwaarden prevaleren nimmer, behoudens andere uitdrukkelijke bedongen voorwaarden.

Art. 8 : Geschillen

In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken en vredegerechten van het arrondissement Brugge bevoegd.

Art. 9 : Ontbinding

Voor alle gevallen waar de verkoop, de aanneming, wordt ontbonden of verbroken door de koper, de opdrachtgever, de afnemer, verbindt deze laatste zich ertoe om aan de verkoper – aannemer als schadevergoeding voor winstderving een forfaitaire som te betalen die overeenstemt met 80 % van de verkoop –of aannemingsprijs.©2008 : AB Systems | Erkegemstraat 48 - 8020 Oostkamp | Tel. (050) 84 18 51 | Fax. (050) 59 80 19 | info@absystems.be

Home | Contact | Praktische info | Alarmbeveiliging | Toegangscontrole | Videofonie & Parlofonie | Branddetectie | Camerabewaking
Algemene verkoopsvoorwaarden | Disclaimer | Sitemap | Website by Creative Designs | AB Systems | Backoffice (Beveiligd)